Tüzüğümüz

METABOLİK VE BARİATRİK CERRAHİ DİYETİSYENLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1-Derneğin Adı: ‘’Metabolik ve Bariatrik Cerrahi Diyetisyenliği Derneği’’dir. Derneğin merkezi İstanbul’dur. Şubesi açılmayacaktır.

 

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2-Dernek, Türkiye’deki fakülte ve yüksekokulların Beslenme ve Diyetetik bölümlerinden, diyetisyen ünvanını alarak mezun olup Metabolik ve Bariatrik Cerrahi alanında çalışan ve bu alana ilgi duyan kişileri bir araya toplamak amacı ile kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 • Metabolik ve Bariatrik Cerrahide beslenme konusunun Türkiye’de yayılması ve tanıtılmasını sağlamak,
 • Metabolik ve Bariatrik Cerrahide beslenme konusunda ulusal ve uluslararası konferanslar ve seminerler tertiplemek ve bu gibi çalışmalara iştirak etmek,
 • Metabolik ve Bariatrik Cerrahide beslenme konusunda bilimsel yayın yapmak,
 • Metabolik ve Bariatrik Cerrahi geçiren hastaların beslenme konusunda bilinçlendirilmesi ve eğitilmesini sağlamak,
 • Metabolik ve Bariatrik Cerrahide Beslenme konusunun topluma iletilmesinde medya ile iş birliği yapmak,
 • Metabolik ve Bariatrik Cerrahi geçiren hastaların beslenmelerini takviye edici beslenme ürünlerini araştırmak ve bu konuda hastaları bilgilendirmek,
 • Metabolik ve Bariatrik Cerrahi alanında çalışacak diyetisyen yetiştirmeyi teşvik edici faaliyette bulunmak,
 • Metabolik ve Bariatrik Cerrahide Beslenme bilimi ile ilgili yurt içi ve/veya yurt dışı dernek ve benzeri kurum ve kuruluşlara üye olmak,
 • Metabolik ve Bariatrik Cerrahide Beslenme bilimi ile ilgili tek başına veya yurt içi ve yurt dışı çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak araştırma, proje, vb… yapmak,
 • Dernek faaliyetlerini gerçekleştirmek ve gelir temin etmek üzere iktisadi işletme kurabilmek,
 • Yardım Toplama Kanunu ve bu ana tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış almak,
 • Yasal koşulları yerine getirerek araştırmalar ve projeler için yurt içi ve/veya yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan maddi yardım almak,
 • Amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere yönetim kurulu kararı ile plâtform oluşturabilmektir.

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sağlık, beslenme ve akademik alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

 

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Derneğe üye olmak isteyenler; 2 fotoğraf, diploma fotokopisi, önlü ve arkalı nüfus cüzdanı fotokopisi, giriş ücretinin ve aidatın ödendiğine dair banka ödendi dekontu ile birlikte şekli Yönetim Kurulu’nca belirtilecek başvuru formunu imzalayarak genel kurulca belirlenen aidatı ödemeyi taahhüt ederler.  Üye olmak için Yönetim Kurulu Başkanlığı’na müracaatta bulunulur. Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan müracaatları en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu müracaat sahibine yazılı olarak, hem posta, hem de elektronik posta yoluyla bildirir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

 1. Başvuruları kabul edilenler asli ve fahri üye olarak deftere kayıt edilir ve kendilerine birer üyelik kartı verilir.
 2. Asli üyeliği isteme, bu tüzük ile öngörülen maddi ve manevi yükümlülüklerin muntazaman yerine getirileceğini ve Yönetim Kurulu’nca alınan ve ilan edilen kararlara tamamen uyulacağı kabul ve taahhüt anlamını taşır.
 3. Üyelik ücreti yılda bir kere alınacak şekilde 120 TL’dir. Ayrıca derneğe kabul edilmiş kişilerden giriş ücreti olarak 50 TL bir kereye mahsus tahsil edilir.

 

Derneğin 2 çeşit üyeliği vardır:

a-Asli üyelik

b-Fahri üyelik


a-
Asli Üyelik: Türkiye’deki Fakülte veya Yüksekokulların Beslenme ve Diyetetik bölümlerinden mezun olup “DİYETİSYEN” ünvanını alıp ve Metabolik ve Bariatrik Cerrahi alanında çalışan ve bu alana ilgi duyan diyetisyenler, bu üyeliğe ait mali mükellefiyetini yerine getirme taahhüdü ile üye olma talebinde bulunan kişiler, derneğin asli üyesi sayılırlar.
b- Fahri Üyelik: Bil fiil Beslenme ve Diyetetik mesleğinde çalışmayan fakat çalışmalarıyla derneğe yardımcı olan kişiler, derneğin fahri üyesi sayılırlar.

Fahri üyeler de asli üyeler gibi üyelik işlemlerini aynı şekilde gerçekleştirmekle yükümlüdürler. Fakat bu üyelerin  seçme ve seçilme hakkı yoktur. Toplantılara dinleyici olarak katılabilirler.

Her çeşit üye, derneğin yönetimi ile ilgili dileklerini yazılı olarak Yönetim Kurulu Başkanlığı’na verme yetkisine haizdirler. Hiç kimse derneğe üye olmaya veya üyelikte kalmaya zorlanamaz.
Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.

Hangi sebeple olursa olsun yıllık aidatlarını ödememiş olan asli üyeler o yıla ait genel kurul toplantılarında oy kullanamazlar.

Türk vatandaşı olmayanların derneklere asli üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka, o yabancının Türkiye’de ikamet hakkına sahip olması ve Türk vatandaşının yerine getirmekle sorumlu olduğu maddi ve manevi yükümlülüklerini muntazaman yerine getirmeleri gerekir.

Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye, oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

 

Üyelikten Çıkma

Madde 4- Her üye yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Dernekten herhangi bir suretle ayrılan üyenin ayrılma tarihine kadar olan aidat ve hizmet karşılığı olan borçlarını ödemeleri şarttır. Aksi hareket edenler hakkında özel hukuk hükümleri uygulanır.

 

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5– Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

6-Dernek üyesi iken, medeni haklarını kullanma yetkisini ve dernekte üye kalma haklarını kaybetmek,

7-Genel Kurulca belirlenmiş olan meslek etik kurallarına uymamak,

8-Herhangi bir yüz kızartıcı suçtan ötürü mahkum olmak,

9-Üyelik başvuru formunda ve eklerinde doğru beyanda bulunmamak ve doğru belge vermemek,

10-Meslektaşlarına karşı mesleki ve kişisel yönden onur kırıcı ve haksız ithamlarda bulunmak,

11-Dernek Tüzel kişiliği ve yetkili organlarda görev yapan üyeler hakkında rencide edici ve karalayıcı ithamlarda bulunmak.

Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılma kararı verilenlerin üyelikleri sona erer.

Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde, üyelik kaydı Dernek Yönetim Kurulu’nca silinir. Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların Genel Kurul’a itiraz hakları vardır.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

 

Dernek  Organları

Madde 6– Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1-Genel kurul,

2-Yönetim kurulu,

3-Denetim kurulu.

 

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7– Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Kasım ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Genel kurul olağan ve olağanüstü toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler en az on beş gün önceden toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta veya derneğin internet sitesinden ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır.

Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma nedenleri de belirtilmek sureti ile ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul toplantıları İstanbul’da yapılır.

Genel kurul dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, 3 yılda bir dernek merkezinde toplanırlar.

Bir yıl aidat ödememiş üyeler genel kurula katılamaz. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının 2 katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısını imzalayarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz.

Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.

Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10 tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8– Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır:

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibra edilmesi,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6-Derneğin feshedilmesi,

7-Yıllık aidatların saptanması,

8-Yönetim kurulunca gösterilen diğer tekliflerin incelenip karara bağlanması,

9-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

10-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

11-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

12-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

13-Derneğin vakıf kurması,

14-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesidir.

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

 

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 10– Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeyi belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği ve diyetisyenlik mesleğini temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden biri veya birkaçına yetki vermek,

2-Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

4-Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli kararları almak ve uygulamak,

5-Dernek çalışmaları için gerekli olan hallerde hizmet satın almak,

6-Derneğe üye alınmasına veya üyelikten çıkarılmasına karar vermek,

7-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

8-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

9-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

10-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

11-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

12- Derneğe üye alınması, dernek üye kişinin şahsına yazılı ihtar vermek veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermektir.

Üyelikten çıkarılma şartları Madde 5’te detaylı olarak açıklanmıştır.

Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirilir.

 

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 11- Denetim Kurulu üç asil ve üç yedek üye olmak üzere genel kurulca üç yıllığına seçilir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim Kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi, verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

 

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 12– Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 50 TL, yıllık olarak da 50 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

2- Dernekçe yapılacak yayın, sergi, fuar, toplantı, eğitim, seminer ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

3- Dernek üyesi gerçek veya tüzel kişiler ile bunların temsil ettiği firmaların derneğin araştırma, tanıtım faaliyetleri sebebi ile yapacakları bağış ve yardımlar,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

7- İktisadi işletmelerden elde edilen gelir ve bağışlar,

8-Diğer gelirler.

 

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 13- Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliği’nin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) Karar defteri: Yönetim kurulunun kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye kayıt defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defteri’nin tutulması zorunlu değildir.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce İl Dernekler Müdürlüğü’ne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri’ni esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 14- Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri                             

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK-17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim Kurulu asli üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi Yönetim Kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi Yönetim Kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

 

Temsilcilik Açma

Madde 15- Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Yönetim Kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek Genel Kurulu’nda temsil edilmez.

 

Derneğin İç Denetimi

Madde 16- Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulu’nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

Derneğin Borçlanma Usulleri      

Madde 17- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 18- Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir.

Genel Kurul’da tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurul’da tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 19- Dernek Genel Kurulu, gerekli gördüğünde derneğin feshine karar verebilir. Feshe karar verebilmek için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip olan üyelerin en az 2/3’ünün toplantıya katılması şarttır. Çoğunluk elde edilmezse kurul ikinci defa toplanmak için 7. maddeye göre tekrar toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih hakkındaki kararlar, toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınır. Genel Kurul’da fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Derneğin para, mal ve haklarının devri, son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Metabolik ve Bariatrik Cerrahi Diyetisyenliği Derneği”  ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında varsa derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar son genel kurul toplantısında kararlaştırılan kuruma devredilir.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Tasfiyenin Mahkeme Kararı ile Yapılması

Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının genel kurul kararına bırakıldığı hallerde, Genel Kurul tarafından bir karar alınmamış veya Genel Kurul toplanamamış veya son Yönetim Kurulu’na yapılan tebligata rağmen tasfiye işlemleri yapılmamışsa, yahut dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla bulunduğu ildeki amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Bu  durumda derneğin  para, mal ve haklarının tasfiyesi mahkeme kararında belirtilen esaslara göre yapılır ve tasfiyenin tamamlanmasını müteakip, durum ilgili mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Derneğin Logosu

Madde 20- Derneğin logosu beyaz üzerine siyah, Metabolik ve Bariatrik Cerrahi Diyetisyenliği Derneği ve kuruluş yılı, üzerinde koyu lacivertten açık maviye ve harflerin kalınlığı incelerek giden derneğin açık adının baş harfleri kullanılarak aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. Yönetim kurulu izini olmadan kullanılamaz.

Madde 21- Metabolik ve Bariatrik Cerrahi Diyetisyenliği Derneği’nin kısaltması ‘’MBCDD’’dir.

 

Hüküm Eksikliği

Madde 22– Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1- İlk Genel Kurul’da dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan Geçici Yönetim Kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Bu tüzük 22 (Yirmiiki) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT: BU SAYFA TÜZÜKTE YOK

 

Yedek Üyeler:

 1. Üye: Aygün Kuyumcu aozbayramoglu@hotmail.com
 2. Üye: Meryem Akben Kürüm
 3. Üye: Ayça Kayadibi Dokur aycakayadibi@gmail.com
 4. Üye: Damla Demirtürk
 5. Üye: Mine Telek dytminetelek@gmail.com

 

Denetleme Kurulu:

Üye: Sacide Gümüşel                     sacideg@gmail.com

Üye: Çiler Aslanalp                                cileraslanalp@gmail.com

Üye: Ceren İşeri                            cerenyolacan@hotmail.com

 

Yedek Üyeler:

 1. Üye: Ozan Şen
 2. Üye: Barış Öztürk dytbaris@gmail.com
 3. Üye: Esra Toktay dyt_esrabas@hotmail.com